Emperyalizme Destek Olmayan Devre Disi 1

ADD Video Comment

Watch the Emperyalizme Destek Olmayan Devre Disi 1 video, Bush un demokratik anlayisi iste bu karistirmadigi lke varmi acaba Gelin k sa bir tarih turu yapal m talya 1948 Kom nist Parti se imleri kazanacak CIA devreye girdi Oylar i in para verildi yay nla propaganda yap ld rg tlere s z ld tehdit ve bask uyguland Kom nistler se imi kaybetti ran 1953 ran Ba bakan Muhammed Musadd k petrol millile tirmek istiyor Bu durum Bat l petrol irketlerini kayg land rd CIA askeri darbe ile Musadd k n devrilmesini sa lad ah rejimi kuruldu ah n gizli polisi SAVAK n Gestapo dan farks z oldu u ok k sa bir s rede ortaya kt Guatemala 1954 Se imle i ba na gelen Jacobo Arbenz askeri darbeyle gitti Arbenz Amerikan United Fruit irketi ni millile tirme tehdidinde bulunmu tu lkede sa c dikta rejimleri birbirini izledi 100 bin insan bu rejimlerin kurban oldu Laos 1957 CIA solcu Pathet Lao ya kar neredeyse 20 y l boyunca ve s k s k darbelerin d zenleticisi oldu Haiti 1959 CIA destekli Papa Doc Duvalier lkenin diktat r oldu Duvalier deh et veren Tonton Makut adl bir polis g c yaratt Bu polis g c 100 bin ki iyi katletti Dominik Cumhuriyeti 1961 CIA iktidar n destekledi i Rafael Trujillo yu bir suikast sonucu saf d b rakt Diktat r Trujillo o kadar g lenmi ti ki lke ekonomisinin y zde 60 na h kmediyordu Trujillo nun karlar ABD irketlerinin karlar ile eli meye ba lam t Ekvador 1961 CIA destekli askeri g ler se imle i ba na gelen Ba kan Jose Velasco yu istifaya zorlad Kongo 1961 Se imle g reve gelen Patrice Lumumba CIA taraf ndan ld r ld lke d rt y l siyasi alkant yla sars ld Dominik Cumhuriyeti 1963 Se imle gelen Devlet Ba kan Juan Mosch devrildi CIA askeri bir y netim kurdurdu Ekvador 1963 CIA destekli askeri darbe Ba kan Arosemana devrildi Brezilya 1964 Se imle gelen Joaoa Goulart H k meti askeri darbeyle gitti CIA darbecileri destekledi Endonezya 1965 Se imle gelen Sukarno askeri darbeyle gitti CIA y llard r bunun i in al yordu Yerine gelen General Suharto en az 500 bin ki iyi katletti Yunanistan 1967 Se imlerden iki g n nce CIA destekli askeri darbe ger ekle ti Albaylar Cuntas alt y l ve T rkiye nin K br s Bar Harekat ile devrildi Vietnam 1967 Operation Phoenix ile G ney Vietnam k yl leri aras ndaki Viet Kong mensuplar ve sempatizanlar arand Bu operasyon 20 bin ki inin l m yle sonu land Uruguay 1969 CIA i kencecisi olarak bilinen Dan Mitrione ile i kence ya am n rutin bir uygulamas haline geldi Kambo ya 1970 CIA Prens Sihanuk u devirdi Bolivya 1971 CIA kurgulu askeri darbe Solcu ba kan Juan Torres devrildi ili 1973 CIA destekli askeri darbe ili yi tam bir karanl a g md Se imle i ba na gelen Sosyalist Ba kan Salvador Allende ld r ld ve yerini General Augusto Pinochet ald ili toplumu hala bu y llarca s ren ve binlerce ki inin yok oldu u kanl ve ac l d nemin yaralar n tam sarabilmi de il Avustralya 1975 Sol e ilimli Ba bakan Edward Whitham n devrilmesinde CIA parma vard CIA ngiltere Krali esi nin atad Vali John Kerr i kullanarak bu de i imi ger ekle tirdi ran ah n n 1979 da devrilece ini g remeyen CIA 80 li y llarda Orta Amerika da zellikle El Salvador ve Nikaragua da rejim de i iklikleri i in al t Skandallar patlak verdi 1989 da ve Baba Bush d neminde Panama i gal edildi ve y llarca CIA dan destek alan uyu turucu ka ak s diktat r General Noriega yakalanarak ABD ye getirildi

Back to Video List...