from Yvon Neptune to President Rene Preval

Gerald Cajuste - March 19 2006, 5:51 AM

Letter from Yvon Neptune to President Rene Preval, Feb. 21, 2006
(kreyol original
HLLN's English translation)

Excellence Mr. Rene Garcia Preval.

President Elect
Chosen by the Overwhelming Majority
in Democratic Elections

February 21, 2006

Excellence,

Once again the poor majority, the unemployed majority, the struggling majority, the illiterate majority...

Yes, once again this majority used its smarts and its insight to choose what it estimates good, rather what it estimates best in its quest for the necessary changes that will ameliorate life in its country: Haiti.

Those who have an easy life yet heard and understood the pleas of the majority and their struggle to ameliorate their lot, abobo for their solidarity?

The majority encourages them to continue to offer their example of solidarity that balances things out, brings understanding, harmony and the possibility of peace, in a society.

I take advantage of this opportunity to thank you for your decision to help the majority stand in unity, no mater how fragile, to cross the presidential election threshold.

Please, use all the wisdom necessary to maintain the unity, reinforce it, so that the nation can use every positive force so that Haitian people can become one with the land of Haiti, so that slowly but surely every Haitian's lot can improve.

You are not a coup d'etat president...

You are a president with a mandate, freely chosen by the people.

I wish that all the other elected officials, running for all state office, will come out of the people's will.

The February 29, 2004 coup caused much turmoil in Haitian people's life. Well before 2004, the coup d'etat forces started to wreak havoc on and still today they continue their rampage.

Coup d'etat empowered acts can't be construed for justice, they are opposites...

When the coup d'etat authorities enjoy the complicity of some superpowers, they decide that arbitrary acts are "coup d'etat style justice"...

They transform justice into an improvised justice, on behalf of one or the other, or both of them simultaneously protecting their putschists' interests.

Annette Auguste (Sò An), all of the political prisoners, as well as myself, we were not sent to jail by the judiciary.

An unjust machine empowered by a coup d'etat perpetrated this criminal deed.

Therefore, the liberation of the political prisoners has nothing to see with justice...

The coup d'etat authorities, Boniface Alexandre/Gerard Latortue, along with the putschists clan that keeps this regime in power, they are the ones who should release these political prisoners (This should have been done already).

..

Release them well before the majority chosen government takes the office of the presidency.

That is the type of decision, along with many more like it, that would bring hope to the Haitian people that justice can begin to take root, grow strong and last in the country.

Sincerely,

Yvon Neptune

Civil Jail Annex, Pacot
Port-au-Prince, Haiti
Tuesday February 21, 2006,
To mark the 300th day of fast of
Yvon Neptune
Former Prime-Minister
Fanmi Lavalas Member
Political Prisoner

Ekselans Misye Rene Gracia PREVAL, Prezidan tounèf
Majorite Pèp la fenk chwazi nan Eleksyon demokratik
21 fevriye 2006

Ekselans,

Yon lòt fwa ankò, Majorite pòv la, Majorite san travay la, Majorite ki ap trimen an, Majorite ki pa konn ni li, ni ekri a...

Wi, yon lòt fwa ankò, Majorite sa a sèvi ak entèlijans, plis ak bonjan konprann li toujou genyen, pou li chwazi sa li rekonèt ki bon, osnon ki ka bon nan ede l chanje kondisyon lavi li, nan peyi li: Ayiti.

Sila a yo ki gen dekwa pou yo viv byen, osnon taspwape, grasa Majorite a, epi ki tande e konprann rèl ak konba Majorite a pou lavi miyò, abobo pou solidarite yo?

Maojorite a ap kontinye ankouraje yo bay lèzòt yo egzanp solidarite sa a ki fè ekilib, antant, lamoni ak lapè posib, nan yon sosyete.

Mwen ap pwofite okazyon sila a pou di ou respè pou desizyon ou pran ki ede Majorite a kenbe yon Tètansanm, menm frajil, pou l travèse pas Eleksyon pou Prezidan an. Tanpri, sèvi ak tout sajès posib, pou tètansanm nan mentni e ranfòse, pou Nanchon an ka sèvi ak tout sa ki pozitif li genyen, pou Pèp Ayisyen an fè yon sèl ak Latè dAyiti, yon fason pou, pitipiti, lavi miyò pou tout Ayisyen.

Ou pa yon Prezidan Koudeta Kale....

Ou se yon Prezidan Majorite Pèp la chwazi libelibè.

Mwen swete tout lòt Reprezantan an yo, pou pòs tout lòt Pouvwa Leta a yo, se ap rezilta dizon Majorite Pèp la.

Koudeta 29 Fevriye 2004 la fè anpil dega nan lavi Ayiti, nan lavi Pèp Ayisyen an. Fòs koudeta a yo te kòmanse fè ravay depi byennanvan Lane 200, epi yo kontinye sakaje jis jounen jodi a.

Zak Pouvwa Koudeta ak prensip fondalnatal Lajistis, se lèt ak sitwon...

Lè Pouvwa Koudeta a gen konplis dezoutwa gwo Pisans, yo fè sa yo deside ki se jistis nan Pouvwa Koudeta a....

Yo fè lajistis la tounen yon kachkachliben nan mitan yon menm, selon sa youn, osnon lòt, oubyen toulède, ap regle nan pwòp enterè pa yo antank poutchis.

Se pa Lajistis ki mete ni Annette AUGUSTE/Sò Àn, ni tout lòt Prizonye politik yo, ni mwen menm tou, nan prizon.

Se machinn Enjistis Pouvwa Koudeta a fi fè zak Kriminèl sa a.

Kidonk, liberasyon Prizonye politik yo pa gen okenn rapò ak Lajistis...

Se Pouvwa Koudeta Boniface ALEXANDRE/Gèrard LATORTUE a, ansanm ak ti klik poutchis asosye a yo, ki kore Pouvwa sa a, se yo menm ki dwe lage Prizonye politik yo (sa te dwe fèt).

..

Lage yo byennanvan Gouvènman Majorite Pèp la chawzi a monte opouvwa nan pòs Prezidan an.

Se desizyon sa a, ak anpil lòt ankò, ki ka bay Pèp Ayisyen an lespwa, ka gen lajistis tout bon ki ka kòmanse pouse rasin, rasin fò e ki dire nan peyi a.

Mwen salye ou ak tout senserite.

Yvon Neptune

Anèks/Prizon sivil, Pacot,
Pòtoprens, Ayiti,
Madi 21 Fevriye 2006,
Nan lokazyon 300 jou grèv grangou Yvon Neptune
Ansyen Premye Minis
Manm Fanmi Lavalas
Prizonye politik

Return to Message List